– Upravno vijeće

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čini pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave i jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra.

 

Članovi upravnog vijeća temeljem Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku  od 1. 7. 2020. godine su:

 1. Ljiljana Galić, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz informatike – predsjednica
 2. Sunčica Horvat Peris, dipl. iur – zamjenica predsjednice
 3. Matina brozović, dipl. učitleljica razredne nastave s pojačanim programom iz engleskog jezika
 4. Iva Stipančić Benić, mag. educ.philol.angl. i mag. educ.phil.
 5. Vlatka Srpak Gvozdanović, dipl. socijalna radnica

 


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top