– Javni poziv za zapošljavanje U sklopu projekta „Spas u zadnji čas“-ZAŽELI faza III

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 15 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Duga Resa, općine Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Radno iskustvo: nije potrebno 

Opis poslova:

Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“ raditi će na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s najviše završenom srednjom školom,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu – vlastoručno potpisanu,
 2. zamolbu,
 3. životopis,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 5. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
 6. potvrdu (uvjerenje) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva),
 7. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice – odluka o odobrenju azila,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

Poželjno (neobavezno) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije  kao i položen tečaj za gerontodomaćicu/njegovateljicu.

Prijava sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom

 

na adresi: Hrvatski Crveni križ

     Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa

     Jozefinska cesta 32

     47 250 Duga Resa

 

s naznakom „Javni poziv – Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III – NE OTVARATI“ u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 29. kolovoza 2022. godine do 12 sati.

 

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će pozvani na razgovor (intervju) o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Osobe koje zadovolje uvjete natječaja i budu odabrane, a prije prijema u radni odnos, obavezne su dostaviti uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Facebook stranici Crvenog križa Duga Resa.

 

Cjeloviti Natječaj– preuzmite OVDJE (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top