– Natječaj – zapošljavanje – diplomirani pravnik

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

KLASA: 112-01/14-01/2
URBROJ: 2133-73-01-01-14-1

Na temelju članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Duga Resa, za radno mjesto:

diplomirani pravnik I. vrste –  1 izvršitelj/ica na neodređeno  vrijeme

Uvjeti

– diplomirani pravnik/ica (VSS) – magistar/magistra prava

– 12 mjeseci radnog staža u struci

– položen stručni ispit

– probni rad 3 mjeseca

– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

– preslik diplome

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od  mjesec dana)

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine i to  elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će  profesionalnoj selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Karlovac. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj« na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Duga Resa


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top