– NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

KLASA. 112-01/22-01/3

URBROJ: 2133-73-01-01-22-2 od 12. 12. 2022.

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij odnosno završen stručni studij od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja,

– 1 godina radnog iskustva u struci (računovodstveni poslovi),

–  poznavanje rada na računalu

– da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 19/22)

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu,
  3. presliku diplome,
  4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao i razdoblja u kojima je kandidat/kinja obavljao navedene poslove (preslika potvrde poslodavca, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu)
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak , ne starije od mjesec dana.
  7. dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava kandidata/kinje)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje  koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji/e se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvati će se na provjeru znanja i sposobnosti te razgovor.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Duga Resa (www.czss-dugaresa.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22).

 

                                                                                                  Centar za socijalnu skrb Duga Resa


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top