– Natječaj za izbor ravnatelja/ice

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

KLASA:112-01/16-01/1
URBROJ: 2133-73-01-01-16-2

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  čl. 133. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14, 99/15,52/16) te čl. 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Duga Resa sukladno Odluci donesenoj na sjednici dana 15. 7. 2016.g., raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Duga Resa

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike,  prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje pet godina radnog staža  na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra  uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu  sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom stažu s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja istog
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.
 • životopis.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Centru za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave  natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                        Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Natječaj za ravnatelja/icu (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top