– Natječaj – voditelj računovodstva – 1 izvršitelj/ica

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij odnosno završen stručni studij od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja,
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
  • poznavanje rada na računalu
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu,
  3. dokaz o traženom akademskom zvanju,
  4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ( dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima )
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak , ne starije od mjesec dana.
  6. dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava kandidata/kinje)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje  koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati/kinje koji/e se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvati će se na provjeru znanja i sposobnosti te razgovor.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o  rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni  u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Natjecaj – voditelj racunovodstva (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top