– JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos (m/ž)

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” br. 61/18, 3/19) te čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (m/ž) 

  1. pravnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS –  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

  1. psihologa I. vrste na neodređeno vrijeme, u polovici punog radnog vremena (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

–odobrenje za obavljanje psihološke djelatnosti

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

– presliku diplome,

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci).

– preslik rješenja o priznavanju prava za obavljanje psihološke djelatnosti (pod 2.)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843    (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Duga Resa da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Duga Resa u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati . Centar za socijalnu skrb Duga Resa pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno elektroničkom poštom.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web stranice Centra za socijalnu skrb Duga Resa https://czss-dugaresa.hr/

Centar za socijalnu skrb Duga Resa


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top