– Udomiteljstvo

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.

Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioiranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece
Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem.

Na području CSS Duga Resa postoji potreba za udomiteljima djece svih navedenih kategorija.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

OSOBE ZAINTERESIRANE ZA UDOMITELJSTVO

Molimo da se obratite CSS Duga Resa, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

 Za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva potrebno je ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o udomiteljstvu i drugim podzakonskim aktima.

Dozvolu za obavljanje udomiteljstva izdaje centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu udomitelja. Tijekom postupka za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva centar za socijalnu skrb procjenjuje motivaciju  udomitelja  i članova obitelji, njihove međusobne odnose, te osobine i sposobnosti, razinu obrazovanja i zdravstveno stanje svakog člana obitelji  kao i  stambene, socijalne i materijalne prilike obitelji.  To uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak socijalnog radnika u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, CSS Duga Resa izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

Prije smještaja korisnika  udomitelj i članovi obitelji dužni su završiti propisanu edukaciju i osposobljavanje koje provodi nadležni centar.

Tijekom obavljanja udomiteljske djelatnosti udomitelj, centar udomitelja, korisnik i centar koji je smjestio korisnika u udomiteljsku obitelj  dužni su međusobno surađivati u ostvarivanju ciljeva utvrđenih individualnim planom promjene životne situacije smještenog korisnika.

Udomitelj i centar udomitelja sklapaju Udomiteljski ugovor kojim  utvrđuju međusobne obaveze i prava. Centar udomitelja i centar korisnika kontinuirano prate i procjenjuju kvalitetu usluga koje korisnicima osiguravaju udomiteljske obitelji.

Korisnici mogu biti smješteni u udomiteljsku obitelj  samo na temelju rješenja centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Rješenjem o smještaju utvrđuje se iznos opskrbnine za smještenog korisnika  i visina udomiteljske naknade.

Informiranje

Detaljnije informacije o udomiteljstvu, postupku i uvjetima za stjecanje dozvole, pravima i obvezama, te  mogućnostima smještaja korisnika u udomiteljske obitelji  moguće je dobiti u kontaktu sa stručnim radnicima ili Prijemnog ureda Centra za socijalnu skrb Duga Resa

Obrazac – zahtjev za bavljenjem udomiteljstvom (doc)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top