Natječaji - CZSS Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019i 64/2020), čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Duga Resa Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Klasa:112-01/20-01/3, Urbroj:2133-73-01-01-20-1 od 9. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

 • diplomirani socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • uvjerenje o nezaposlenosti HZZZ-a
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%
20zapošljavanju.pdf
).

Prijave se podnose u roku od 7 dana od objave natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-06/20-01/3
URBROJ: 2133-73-01-01-20-2

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • uvjerenje o nezaposlenosti HZZZ-a
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/
UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Prijave se podnose u roku od 7 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – socijalni radnik – pripravnik (pdf)

 

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij odnosno završen stručni studij od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
 • poznavanje rada na računalu
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu,
 3. dokaz o traženom akademskom zvanju,
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ( dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima )
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak , ne starije od mjesec dana.
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava kandidata/kinje)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje  koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati/kinje koji/e se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvati će se na provjeru znanja i sposobnosti te razgovor.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o  rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni  u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Natjecaj – voditelj racunovodstva (pdf)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 29. rujna do 14. listopada 2017. godine.  Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje.

KLASA:112-01/16-01/1
URBROJ: 2133-73-01-01-16-2

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  čl. 133. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14, 99/15,52/16) te čl. 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Duga Resa sukladno Odluci donesenoj na sjednici dana 15. 7. 2016.g., raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Duga Resa

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike,  prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje pet godina radnog staža  na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra  uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu  sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom stažu s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja istog
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.
 • životopis.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Centru za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave  natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                        Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Natječaj za ravnatelja/icu (pdf)

Na temelju  članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto:

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste –neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14)
 • probni  rad 3 mjeseca

Preuzmite dokument u pdf formatu:
Natječaj – socijalni radnik/ca (pdf)

KLASA: 112-01/14-01/2
URBROJ: 2133-73-01-01-14-1

Na temelju članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Duga Resa, za radno mjesto:

diplomirani pravnik I. vrste –  1 izvršitelj/ica na neodređeno  vrijeme

Uvjeti

– diplomirani pravnik/ica (VSS) – magistar/magistra prava

– 12 mjeseci radnog staža u struci

– položen stručni ispit

– probni rad 3 mjeseca

– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

– preslik diplome

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od  mjesec dana)

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine i to  elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će  profesionalnoj selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Karlovac. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj« na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Duga Resa


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top