– Natječaji

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

KLASA. 112-01/22-01/3

URBROJ: 2133-73-01-01-22-2 od 12. 12. 2022.

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij odnosno završen stručni studij od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja,

– 1 godina radnog iskustva u struci (računovodstveni poslovi),

–  poznavanje rada na računalu

– da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 19/22)

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu,
 3. presliku diplome,
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao i razdoblja u kojima je kandidat/kinja obavljao navedene poslove (preslika potvrde poslodavca, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu)
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak , ne starije od mjesec dana.
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava kandidata/kinje)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje  koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji/e se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvati će se na provjeru znanja i sposobnosti te razgovor.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Duga Resa (www.czss-dugaresa.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22).

 

                                                                                                  Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Na temelju odredbe Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, a u skladu s Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja., Odlukom o izmjeni prve Odluke o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27 srpnja 2022., te Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III, UP.02.1.1.16.0181 od 28. srpnja 2022., ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za zapošljavanje

U sklopu projekta „Spas u zadnji čas“-ZAŽELI faza III

UP.02.1.1.16.0181

 

 

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

 

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 2

 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

Mjesto rada: Duga Resa, općine Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić

 

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

 

Radno iskustvo: nije potrebno

 

Opis poslova:

Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“ raditi će na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s najviše završenom srednjom školom,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

 

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu – vlastoručno potpisanu,
 2. zamolbu,
 3. životopis,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 5. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
 6. potvrdu (uvjerenje) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva),
 7. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice – odluka o odobrenju azila,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

 

Poželjno (neobavezno) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije  kao i položen tečaj za gerontodomaćicu/njegovateljicu.

 

Prijava sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom

na adresi: Hrvatski Crveni križ

     Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa

     Jozefinska cesta 32

     47 250 Duga Resa

 

s naznakom „Javni poziv – Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III – NE OTVARATI“ u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 12. rujna 2022. godine do 15 sati.

 

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će pozvani na razgovor (intervju) o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Osobe koje zadovolje uvjete natječaja i budu odabrane, a prije prijema u radni odnos, obavezne su dostaviti uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Facebook stranici Crvenog križa Duga Resa.

 

 

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 15 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Duga Resa, općine Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Radno iskustvo: nije potrebno 

Opis poslova:

Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“ raditi će na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s najviše završenom srednjom školom,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu – vlastoručno potpisanu,
 2. zamolbu,
 3. životopis,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 5. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
 6. potvrdu (uvjerenje) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva),
 7. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice – odluka o odobrenju azila,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

Poželjno (neobavezno) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije  kao i položen tečaj za gerontodomaćicu/njegovateljicu.

Prijava sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom

 

na adresi: Hrvatski Crveni križ

     Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa

     Jozefinska cesta 32

     47 250 Duga Resa

 

s naznakom „Javni poziv – Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III – NE OTVARATI“ u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 29. kolovoza 2022. godine do 12 sati.

 

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će pozvani na razgovor (intervju) o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Osobe koje zadovolje uvjete natječaja i budu odabrane, a prije prijema u radni odnos, obavezne su dostaviti uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Facebook stranici Crvenog križa Duga Resa.

 

Cjeloviti Natječaj– preuzmite OVDJE (pdf)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika na određeno puno radno vrijeme.

Temeljem raspisanog javnog natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika od 8. 9. 2021. godine objavljenog u Narodnim novinama 98/21, web stranici Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, obavještavamo vas da je za radno mjesto socijalnog radnika – pripravnika izabrana kandidatkinja Lana Brcković, mag. socijalnog rada.

Rezultat Natječaja – socijalni radnik (pdf)

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19, 66/20) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Natječaj – socijalni radnik – pripravnik (pdf)

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” br. 61/18, 3/19) te čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (m/ž) 

 1. pravnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS –  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

 1. psihologa I. vrste na neodređeno vrijeme, u polovici punog radnog vremena (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

–odobrenje za obavljanje psihološke djelatnosti

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

– presliku diplome,

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci).

– preslik rješenja o priznavanju prava za obavljanje psihološke djelatnosti (pod 2.)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843    (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Duga Resa da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Duga Resa u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati . Centar za socijalnu skrb Duga Resa pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno elektroničkom poštom.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web stranice Centra za socijalnu skrb Duga Resa https://czss-dugaresa.hr/

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019i 64/2020), čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Duga Resa Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Klasa:112-01/20-01/3, Urbroj:2133-73-01-01-20-1 od 9. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

 • diplomirani socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • uvjerenje o nezaposlenosti HZZZ-a
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%
20zapošljavanju.pdf
).

Prijave se podnose u roku od 7 dana od objave natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-06/20-01/3
URBROJ: 2133-73-01-01-20-2

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

 


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top