– Natječaji

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika na određeno puno radno vrijeme.

Temeljem raspisanog javnog natječaja za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika od 8. 9. 2021. godine objavljenog u Narodnim novinama 98/21, web stranici Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, obavještavamo vas da je za radno mjesto socijalnog radnika – pripravnika izabrana kandidatkinja Lana Brcković, mag. socijalnog rada.

Rezultat Natječaja – socijalni radnik (pdf)

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19, 66/20) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Natječaj – socijalni radnik – pripravnik (pdf)

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” br. 61/18, 3/19) te čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (m/ž) 

 1. pravnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS –  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

 1. psihologa I. vrste na neodređeno vrijeme, u polovici punog radnog vremena (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

–odobrenje za obavljanje psihološke djelatnosti

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

– presliku diplome,

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci).

– preslik rješenja o priznavanju prava za obavljanje psihološke djelatnosti (pod 2.)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843    (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Duga Resa da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Duga Resa u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati . Centar za socijalnu skrb Duga Resa pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno elektroničkom poštom.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web stranice Centra za socijalnu skrb Duga Resa https://czss-dugaresa.hr/

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019i 64/2020), čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Duga Resa Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Klasa:112-01/20-01/3, Urbroj:2133-73-01-01-20-1 od 9. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

 • diplomirani socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • uvjerenje o nezaposlenosti HZZZ-a
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%
20zapošljavanju.pdf
).

Prijave se podnose u roku od 7 dana od objave natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-06/20-01/3
URBROJ: 2133-73-01-01-20-2

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – pripravnik – određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • uvjerenje o nezaposlenosti HZZZ-a
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/
UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Prijave se podnose u roku od 7 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – socijalni radnik – pripravnik (pdf)

 

Na temelju članka  24. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 35.  Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa,   ravnateljica  Centra, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završen preddiplomski sveučilišni studij odnosno završen stručni studij od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
 • poznavanje rada na računalu
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu,
 3. dokaz o traženom akademskom zvanju,
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ( dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima )
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak , ne starije od mjesec dana.
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava kandidata/kinje)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje  koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati/kinje koji/e se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, pozvati će se na provjeru znanja i sposobnosti te razgovor.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o  rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni  u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Natjecaj – voditelj racunovodstva (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top