– Istaknuto

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br: 121/22) svi od 19. listopada 2022. te je otvoren do 3. studenog 2022.

Poveznica na Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2022. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb s naznakom »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Kompletan tekst preuzmite OVDJE

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG                                                                                                                     

KRIŽA DUGA RESA

Trg svetog Jurja 3

47250 Duga Resa

Ur.br.: 151-05-2022

Duga Resa, 21.09.2022.

 

Na temelju odredbe Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, a u skladu s Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja., Odlukom o izmjeni prve Odluke o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27 srpnja 2022., te Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III, UP.02.1.1.16.0181 od 28. srpnja 2022., ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za zapošljavanje

U sklopu projekta „Spas u zadnji čas“-ZAŽELI faza III

UP.02.1.1.16.0181

 

 

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“, UP.02.1.1.16.0181, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

 

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 1

 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

Mjesto rada: Duga Resa, općine Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić

 

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

 

Radno iskustvo: nije potrebno

 

Opis poslova:

Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III“ raditi će na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s najviše završenom srednjom školom,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

 

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu – vlastoručno potpisanu,
 2. zamolbu,
 3. životopis,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 5. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
 6. potvrdu (uvjerenje) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva),
 7. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
 • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • azilantice – odluka o odobrenju azila,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

 

Poželjno (neobavezno) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije  kao i položen tečaj za gerontodomaćicu/njegovateljicu.

Prijava sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom

 

na adresi: Hrvatski Crveni križ

     Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa

     Jozefinska cesta 32

     47 250 Duga Resa

 

s naznakom „Javni poziv – Spas u zadnji čas – ZAŽELI faza III – NE OTVARATI“ u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 28. rujna 2022. godine do 15 sati.

 

 

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će pozvani na razgovor (intervju) o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Osobe koje zadovolje uvjete natječaja i budu odabrane, a prije prijema u radni odnos, obavezne su dostaviti uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Duga Resa i Facebook stranici Crvenog križa Duga Resa.

                                                                                                        

                                                                                                        RAVNATELJ

                                                                                                        Mario Biršić, ing.

 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, obavještava svoje korisnike o rasporedu prijema i kontakata s korisnicima

OBAVIJEST

PRIJEM STRANAKA:
– Ponedjeljak, srijeda i petak
od 8,00 – 13,00 h
– Pauza: 10,30 – 11 h

Korisnici koji su u tretmanu stručne cjeline za djecu, mlade i obitelj, stručne cjelina za odrasle osobe i stručne cjeline za novčane naknade primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim ili drugim stručnim radnikom

Novi korisnici primaju se u Centar jedan po jedan.

Svim korisnicima prije ulaska u Centar provjeravaju se mjere samoizolacije te su dužni potpisati izjavu da nemaju temperaturu, respiratorne smetnje te da nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Prilikom ulaska dužni su dezinficirati ruke i pridržavati se mjera sigurnosti i zaštite.

Sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom
na broj :
– 844 – 166 ili 844 – 247
– Putem faksa: 811- 026
– E-mail: css_duga_resa@net.hr

 

Odluka o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu Duga Resa za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Organizacija rada Centra (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top