– strib

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” br. 61/18, 3/19) te čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Duga Resa raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (m/ž) 

 1. pravnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS –  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

 1. psihologa I. vrste na neodređeno vrijeme, u polovici punog radnog vremena (1 izvršitelj).

Uvjeti:

– VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije;

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci;

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20);

– poznavanje rada na računalu;

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ;

–odobrenje za obavljanje psihološke djelatnosti

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

– presliku diplome,

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci).

– preslik rješenja o priznavanju prava za obavljanje psihološke djelatnosti (pod 2.)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843    (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Duga Resa da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Duga Resa u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. brigade 3, 47250 Duga Resa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati . Centar za socijalnu skrb Duga Resa pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno elektroničkom poštom.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web stranice Centra za socijalnu skrb Duga Resa https://czss-dugaresa.hr/

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Pozivamo Vas da dana 14. lipnja 2021. godine u 14 sati prisustvujete  7. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade. 

            Dnevni red sjednice:          

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa
 3. Različito.

                                                                                                 

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                   Ljiljana Galić

 

Pozivamo Vas da dana 19. ožujka 2021. godine u 13,30 sati prisustvujete 6. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu
 3. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2020. godine
 4. Usvajanje prijedloga I rebalansa za 2021. Godinu – županija
 5. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Duga Resa za 2020. godinu
 6. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik 6 sjednice Upravnog vijeća (pdf)

SocNet za 5!

Naziv projekta: SocNet Za 5! (UP.02.2.2.06.0408)

Kratki opis projekta:

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeca i mladi s problemima u ponašanju (PUP), zbog svojih razvojnih karakteristika, predstavljaju posebno ranjive skupine društva. Prema statističkim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u 2018. g., zabilježeno je 6825 slučajeva povrede djetetovih prava, a broj djece čija se osobna prava krše iznosio je 8769. S ciljem realizacije načela zaštite prava i dobrobiti djece te sprječavanja izdvajanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s PUP-om iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice u kojoj žive, potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje svih pružatelja socijalnih usluga usmjerenih djeci i obiteljima u obiteljsko pravnoj zaštiti. Izostanak sveobuhvatne psihosocijalne potpore obiteljima u riziku predstavlja rizik za daljnju progresiju teškoća, socijalnu isključenost, a u najgorem slučaju izdvajanje djeteta iz obitelji.
Projekt uključuje kvalitetne, učinkovite i dostupne socijalne usluge za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s PUP-om i članove njihovih obitelji, te jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljnih skupina, u pet županija na području RH. Kroz integrirani pristup u pružanju socijalnih usluga, te suradnju izvaninstitucionalnih i institucionalnih pružatelja, projekt povećava socijalnu uključenosti djece i mladih, kao jedne od najranjivijih skupina u društvu, te pridonosi pomirenju poslovnog i obiteljskog života njihovih roditelja/članova obitelji.

Ciljevi projekta

 1. Povećati socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s problemima u ponašanju te utjecati na pomirenje poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)
 2. Ojačati kapacitete stručnjaka za unaprjeđenje usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu i mlade s problemima u ponašanju u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“
Voditeljica projekta: Sanja Orešković Vrbanec

Partneri na projektu:

 • Hrabri telefon, Zagreb
 • Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“, Križevci
 • Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“, Karlovac
 • Udruga Ardura, Šibenik
 • Mreža Udruga Zagor, Zabok
 • CZSS Zagreb
 • CZSS Križevci
 • CZSS Duga Resa
 • CZSS Šibenik

Početak provedbe: 15. svibnja 2020.

Razdoblje provedbe: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.494.183,82 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt „SocNet za 5!“ (UP.02.2.2.06.0408) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06., objavljenog 23. siječnja 2018. godine.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruženja „Djeca prva“

SocNet za 5 (pdf)

SocNet za5_letak_A5 (pdf)

SocNetza5_plakati_B1 (pdf)

EU fondovi

Pozivamo Vas da dana 29. prosinca 2020. godine u 9 sati prisustvujete 5. sjednici Upravnog vijeća, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje 5. rebalansa financijskog plana – županija za 2020. godinu
 3. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
 4. Usvajanje Plana i programa rada CZSS Duga Resa za 2021. godinu
 5. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 5 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 29.12.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 5 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Pozivamo Vas da dana 19. studenog 2020. godine u 13,30 sati prisustvujete  4. sjednici Upravnog vijeća,  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Ulica 137. Brigade 3.

 Dnevni red sjednice:   

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća,
 2. Usvajanje financijskih planova za 2021. godinu,
 3. Usvajanje rebalansa financijskog plana – županija za 2020. godinu
 4. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća
 5. Različito.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Galić

Poziv 4 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 19.11.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Duga Resa:

Zapisnik sa 4 sjednice Upravnog vijeca (pdf)


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top