– 9. sjednica Upravnog vijeća

Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
sa pripadajućim naseljima.  Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa održane dana 9.11.2021. godine elektronskim putem.

 Započeto u 13:30 sati.

Utvrđuje se da je prisutno 5 od 5 članova Upravnog vijeća: gđa Ljiljana Galić,  gđa Marina Brozović, gđa Sunčica Horvat Peris, gđa. Iva Stipančić Benić i gđa Vlatka Srpak Gvozdanović.              

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Centra gđa Vesna Seljan Milčić.

Predsjednica Upravnog vijeća gđa Ljiljana Galić pozdravlja sve prisutne, te otvara sjednicu predlažući slijedeći:

                D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća,
  2. Donošenje Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa.

 Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Točka 1.

Prihvaća se zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Duga Resa.

Točka 2.

Donošenje Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Duga Resa.

Po iscrpnom dnevnom redu, predsjednica Upravnog vijeća zaključila je raspravu u 14:00 sati.

 

                                                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                Ljiljana Galić


Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560 km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima…


Naša Vizija
Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

Naša Misija
Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

Back to top