O nama

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, obavještava svoje korisnike o rasporedu prijema i kontakata s korisnicima

OBAVIJEST

PRIJEM STRANAKA:
– Ponedjeljak, srijeda i petak
od 8,00 – 13,00 h
– Pauza: 10,30 – 11 h

Korisnici koji su u tretmanu stručne cjeline za djecu, mlade i obitelj, stručne cjelina za odrasle osobe i stručne cjeline za novčane naknade primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim ili drugim stručnim radnikom

Novi korisnici primaju se u Centar jedan po jedan.

Svim korisnicima prije ulaska u Centar provjeravaju se mjere samoizolacije te su dužni potpisati izjavu da nemaju temperaturu, respiratorne smetnje te da nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Prilikom ulaska dužni su dezinficirati ruke i pridržavati se mjera sigurnosti i zaštite.

Sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom
na broj :
844 – 166 ili 844 – 247
– Putem faksa: 811- 026
– E-mail: css_duga_resa@net.hr

 

Odluka o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu Duga Resa za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Organizacija rada Centra (pdf)

 

 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa  je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/26, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine.
Centar za socijalnu skrb Duga Resa osnovan je  za područje Grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić sa pripadajućim naseljima. Područje mjesne nadležnosti Centra površine je 560  km² i na tom području prebiva 20958 stanovnika.
Sjedište Centra je u Duga Resi, Ulica 137. brigade 3.

NAŠA MISIJA:

Ustanova smo s javnim ovlastima koja korisnicima pruža usluge s osobitim naglaskom na njihovoj dobrobiti, kao i dobrobiti  zaposlenika i zajednice u kojoj djelujemo.

NAŠA VIZIJA:

Želimo se razvijati s ciljem ostvarenja izvrsnosti naših usluga kroz kvalitetnije pružanje svih oblika pomoći i usluga, te njihovom dostupnosti svakom korisniku uz aktivno sudjelovanje samih korisnika.

.

Galerije
Arhiva Objava